Mgr. et Mgr. Radka Guyazová, MBA, DiS.

Členka České asociace pro psychoterapii z.s., infoweb: www.czap.cz, řádné členství, identifikační číslo ČAP: 58885401

Členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP z.s., infoweb: www.psychoterapeuti.cz, řádné členství, evidenční číslo: 767667

 • magistra sociální práce, komunikace a aplikované psychoterapie, Pražská VŠ psychosociálních studií, akr. MŠMT ČR

 • magistra policejního managementu a kriminalistiky, PAČR v Praze

 • akreditovaná psychoterapeutka (systémové, systemické a komunikační pojetí, včetně narativního směru), výcvik: GI - ISZ - Mgr. I. Úlehla, Mgr. Z. Macek, akr. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. a Evropská asociace pro psychoterapii (EAP)

 • výcviky a kurzy s psychoterapeutickým zaměřením - gestalt (IGT Praha, 160h, akr. ČAS), KBT, dynamický směr (sebezkušenost), existenciální, PST realitou, arteterapie

 • studijní předměty psychologie - vývojová, psychosomatika, psychopatologie, dále - úvod do psychiatrie a psychiatrický pacient

 • související studijní předměty - filosofie, etika, sociální práce (case management, rodinná diagnostika, patologie a náprava), sociologie, kulturní antropologie aj.

 • akreditovaná koučka, Koučink Centrum s.r.o. Praha - ICF, ACSTH, akr. MŠMT ČR

 • jiné - Koučink 50h (Zuda, člen ČAKO), Koučink I., II. 48h (Kunčar, PCC, člen ICF)

 • systemická supervizorka, výcvik: Institut Hermés Praha - MUDr. F. Matuška, zapsána v seznamu supervizorů ČAP z.s.

 • krizová interventka (KI a TKI), D-o.s. Liberec, akr. ČAPLD, ČAS, MPSV ČR

 • jiné - KI v rámci PVŠPS - 50h, PhDr. Z. Dušková, akr. MŠMT ČR

 • seminář - Effects of a memory structuring intervention plus vagal breathing intervention on acute stress reactions (PTSD), prof. Yori Gidron, Izrael

 • CŽV: Psychologie pro forenzní praxi, FF PS UK v Praze - PhDr. M. Urbanová, CSc.

 • MBA: Leadership, Ústav práva a právní vědy o.p.s. Praha, akr. IES, IADL

 • Diplomovaná specialistka prevence kriminality, TRIVIS s.r.o. Praha, akr. MŠMT ČR

 • 20 let v pomáhajících profesích - praxe ve státních, neziskových i soukromých organizacích, ID: F, 50+, M-IQ-P 96.41, hobby PST + SG1

Poskytovatel služby: Ambulance psychoterapie s.r.o., IČ: 1994105, DIČ: CZ19941005, zastoupená Mgr. et Mgr. Radkou Guyazovou, MBA, DiS., provozovna IČP: 1014938741, od: 01.02.2024, na adrese: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, telefon: 725 022 885, e-mail: ambulance-psychoterapie@email.cz, a:

Spotřebitel: jméno a příjmení, e-mail, telefon podle údajů zadaných při závazném objednání služby a platbě, souhlasící se zpracováním osobních údajů v míře nezbytně nutné v souladu s právními předpisy ČR a GDPR, s vědomím, že za chyby vzniklé při užívání elektronických prostředků nenese poskytovatel odpovědnost, je informován o:

Podmínky poskytnutí služby

.1. Služba je poskytována pouze osobám dospělým, svéprávným, které nevykazují známky ovlivnění návykovou látku, agresivity, akutního psychiatrického nebo jiného onemocnění, a jsou plně způsobilé spolupráce při naplňování služby. Je zachována úplná mlčenlivost a diskrétnost o vás, vašich osobních údajích a informacích, které jsou během služeb řečeny. Výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona.

.2. Objednáním a platbou vybrané služby přes webové stránky poskytovatele s PPS: www.ambulance-psychoterapie.cz, webhosting: www.active24.cz, a dále samostatným rozhraním kalendáře a peněžních služeb: www.reservanto.cz, závazně spotřebitel potvrzuje rozhodnutí využít službu za těchto podmínek. Službu lze spotřebitelem stornovat do 48 hodin před daným termínem uskutečnění, administrativní poplatek činní 100.- Kč odečtem z platby, výsledná částka je vrácena zpět na jeho účet, podle pravidel dané platební brány. Při pozdějším stornu náleží poskytovateli úhrada za poskytnutí služby tak, jako by ji poskytl. Poskytovatel je oprávněn službu stornovat kdykoliv před začátkem služby, a to s oznámením náhradního termínu. V průběhu služby je oprávněn poskytování odmítnout v případě, že spotřebitel nesplňuje podmínky poskytnutí služby, bez náhrady termínu, a přísluší mu úhrada v plné výši.

.3. Objednáním služby bere spotřebitel na vědomí, že poskytovaná služba psychoterapie, jako samostatného oboru, je definována ve Stanovách spolku České asociace pro psychoterapii (ČAP), z.s.: www.czap.cz, IČ: 70860122, ke dni 13.11.2023, 1. Preambule, odst. 3, takto: „Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem, v souladu s vědeckými poznatky. Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život subjektivně spokojený, a to především v aspektech osobních, pracovních, zdravotních a sociálních. Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění, resp. zmírnění, psychického či fyzického utrpení jedince“. Poskytovaná služba externí koučink, jako pracovní činnost, je podle definice databáze MPSV ČR, Národní soustava povolání, rok 2017–2024: „Kouč prostřednictvím specifických psychologických a koučovacích technik a koučovacích otázek podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení, např. v oblasti řízení a rozvoje managementu“ – či v tématech osobních i pracovních. Další služby poskytované dle oprávnění OR / ŽL, například leadership, supervize, krizové intervence, rodinná terapie, služby pro neformální pečující, nebo jiné, jsou komunikačními dovednostmi, vedené pravidly dialogu, prováděny rozhovorem, a patří mezi služby konzultační a vzdělávací.

Upozornění: Při poskytování všech výše uvedených služeb dochází v interakčním procesu mezi poskytovatelem a spotřebitelem k předávání informací v rámci mapování možností, nejedná se o rady. Za výsledky procesů myšlení spotřebitele, rozhodování, jeho svobodné volby k činům nebo nečinnosti, jako svéprávného subjektu, nemůže nést poskytovatel jakoukoliv odpovědnost.

.4. Spotřebitel objednávkou služby, což činní jejím výběrem, potvrzeným termínem jejího poskytnutí s provedenou platbou, souhlasí se shora uvedenými podmínkami poskytnutí služby, provedl tak po zralé úvaze, prohlašuje, že nabídce služeb rozuměl, a chce vybranou službu využít.

Zpracováno a platné ke dni: 01.12.2023, počet stran: 1 + OOÚ. Za poskytovatele: Ambulance psychoterapie s.r.o., Mgr. et Mgr. Radka Guyazová, MBA, DiS.


DALŠÍ - v provozovně tzv. "informovaný souhlas" s PPS a OOÚ:

Osobní údaje dobrovolně zadány klientem: www.reservanto.cz pro objednání služby a platbu (č. bú. spotřebitele správci za Ambulanci psychoterapie s.r.o. v této fázi není známo), odkaz při nefunkčnosti plateb: podpora@reservanto.cz, +420 730 155 866, jsou tyto:

Křestní jméno: - - , Příjmení: - - , E-mail: - - , Telefon: - - , Posílat upomínky, Souhlas se zpracováním osobních údajů uděleno - - 2024, čas: - -

Ochrana osobních údajů – OOÚ: prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji povinnosti určené zákonem ČR o OOÚ a GDPR. Zpracovávám vaše osobní údaje na základě platného právního důvodu, oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti, uděleného souhlasu. Plním také informační povinnost před zahájením zpracování a umožňuji uplatňování práv dle zákona. Správce, kontaktní údaje: Ambulance psychoterapie s.r.o., viz Podmínky poskytnutí služby (PPS). Rozsah osobních údajů a účel zpracování: jméno, příjmení, telefon, e-mail, popřípadě číslo bankovního účtu, údaj k zdravotní pojišťovně – RČ, číslo pojištěnce, fakturační údaje. Citlivé údaje: v průběhu služeb poskytujete dobrovolně citlivé údaje, na služby se vztahuje mlčenlivost, vyjma zákonných důvodů. Tyto údaje mohou být zpracovány pouze anonymně, k výukovým, studijním, vědeckým či výzkumným účelům, bez osobních údajů. Účel: poskytování služeb, vedení účetnictví, zasílání informací. Uchování: Osobní údaje jsou uchovávány po dobu zákonných lhůt. Zabezpečení a ochrana osobních údajů: PC technologiemi, uzamčený prostor. Předání osobních údajů třetím osobám: služby účetní, provozovatelé viz PPS, pojišťovny, hradící firmy. Vaše práva v souvislosti s OOÚ: máte právo na informace obsažené v tomto dokumentu. V případě služby I-PAS (on-line) se připojujete ke službě dobrovolně za podmínek daných poskytovatelem těchto internetových služeb. Přístup k osobním údajům – na výzvu doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány, a k jakému účelu. Pokud u vás dojde ke změně, popř. shledáte osobní údaje neaktuální, neúplné, máte právo na doplnění a změnu. Právo na omezení zpracování můžete využít, s vymezením konkrétního důvodu, domníváte-li se, že jsou údaje zpracovávány v nesouladu s právními předpisy. Můžete omezit rozsah osobních údajů či účelů zpracování, nebude-li právní překážka. Právo na výmaz (být zapomenut/a): máte právo na výmaz osobních údajů v případě, že tyto nejsou vázány zákonnou povinností pro poskytnutí služby (př. evidence daňových dokladů). Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů ČR, spory: www.uoou.cz, ČOI, soudy ČR. Mlčenlivost: viz PPS.

S výše uvedeným jsem srozuměn/a, PPS a OOÚ před objednáním služby: www.ambulance-psychoterapie.cz

V Kladně, dne: - - , Klient – spotřebitel x Ambulance psychoterapie s.r.o. – poskytovatel

Služba poskytnuta: - - , Doklad, potvrzení, pro pojišťovnu nebo zaměstnavatele: ANO x NE

Údaje pro pojišťovnu, zaměstnavatele: RČ: - - , ČP: - - , Další: - -